Vykazování práce - timesheets

Efektivní vytvoření výkazů práce, jejich schvalování a tisk. Analýza dat o provedených pracech pomocí OLAP CUBE (kontingenční tabulka).

Proč koupit?

Podpora vytvoření výkazu práce

Workflow engine Orgnes umožňuje vykazovateli či jeho zástupci vytvořit nový výkaz práce několika způsoby tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity:

  • Od začátku pro práce, které se dělají prvně.
  • Hromadně pro více dnů, jestliže se práce opakovala.
  • Na základě modifikace uloženého předvyplněného vzoru pro práce, které se opakují.
  • Na základě jiného již vyplněného výkazu, tj. v situaci, kdy si vykazující ještě pro danou práci nevytvořil vzor.

Struktura evidovaných údajů se liší podle typu práce, projektu, důvodu činnosti (práce pro zákazníka, dovolená apod.) Struktura evidovaných údajů se liší v závislosti na implementaci podle potřeb každého zákazníka.

Kontrola správnosti zadaných údajů

Workflow engine Orgnes vizualizuje zadaná data v kalendáři, uživatel jasně vidí, které dny má výkazem pokryty z jaké části.

Workflow engine Orgnes počítá sumu vykázaných hodin a může aktivně upozorňovat uživatele, že jeho výkaz na nastavené období ještě úplný.

Workflow engine Orgnes kontroluje, zda počet hodin vykázaných denně je v souvislosti s důvodem činnosti smysluplný. Lze nastavit, že dovolenou lze čerpat pouze v rozsahu 4 či 8 hodin denně, zatímco pracovat lze až 24 hodin denně.

Podpora odeslání výkazů ke schválení

Workflow engine Orgnes nabízí uživateli všechny výkazy, které ještě ke schválení neodeslal, tak, aby mohl provést výběr.

Na základě schvalovatelů, které workflow engine Orgnes pro jednotlivé výkazy nalezne dle nastavených pravidel, workflow engine Orgnes roztřídí výkazy do balíčků, které schvalovatel schvalueje jako celek. Pravidla určující schvalotele mohou znít například tak, že výkaz s dovolenou schvaluje nadřízený, zatímco práci na projektu vedoucí projektu. Schvalovatelů může být více. Jakmile je výkaz odeslán, není možné jej vykazujícím již měnit.

Podpora schválení

Workflow engine Orgnes umožňuje nastavit reporty, které má rozesílat v určitých situacích nějakým způsobem nalezeným adresátům. Díky tomu v tomto modulu dostává pracovník, který schvaluje výkaz, zprávu obsahující základní údaje o schvalovaném výkazu. Stačí mu v této zprávě klepnout myší na odkaz a vybrat variantu odpovědi schvaluji či neschvaluji. Též může o daném výkazu s vykazujícím nejprve diskutovat.

Je-li schvalovatelů více, lze nastavit, zda mají schvalovat všichni najednou, či postupně, či v nějakém jiném podrobněji specifikovaném pořadí.

Jestliže je výkaz schválen, je možné některé jeho údaje exportovat pomocí exportní brány systému do XML, CSV, nebo do formátu souborů MS Office.

Jestliže schvalující odmítá výkaz schválit, může se dostat zpět do rukou vykazujícího, který jej musí nejrprve odemnkout, aby jej mohl změnit. Odemčením jsou existující vyjádření odstraněna a po provedení změn ve výkazu je možné pracovní postup schvalování provést znovu.

Tisk výkazu

Kromě obsažených tiskových sestav umožňuje workflow engine Orgnes definovat další ve formátu programů MS Word a MS Excel. Dále podporuje též formát pdf, txt, xml, csv.

Analýza pomocí OLAP Cube

Workflow engine Orgnes umožňuje analyzovat veškerá uložená data pomocí MS SQL Server Analysis Services. Díky tomu dostává uživatel předpracovanou kostku dat obsahující součty pracností vybraných prací.

Práce lze specifikovat pomocí výběru z hierarchie zaměstnanců, projektů, času, důvodů činnosti apod.

Součty obsažené v kostce jsou vizualizovány grafem.