Modul Farmacie

Informační pracoviště

Význam informačního pracoviště ve workflow engine Orgnes a způsob jeho řízení v systému je popsán zde.

Provedení konkrétního informačního pracoviště určitého uživatele je dáno:

  • Rolemi uživetele - uživatel může mít více rolí.
  • Členstvím v týmech - uživatel může být členem více více týmů současně (firma, oddělení, projektová skupina, ...).
  • Právy a osobními preferencemi.

Hledání

Ke hledání dat jsou k dispozici v systému složky. Některé hledají požadovaná data přímo, jiné umožňují zadat uživateli další parametry:

Složky hledající libovolné příspěvky

Název Popis
ACL pravidla Vyhledá ACL pravidla řídící konkrétní typ příspěvku
Atesty dle čísla a šarže Najde atesty dle jeho čísla nebo šarže položky příjmu.
Atesty nedokončené Najde atesty, které nejsou zamčené.
Atesty nehotové Atesty s výsledkem Neví se
Atesty zamknuté Atesty, které mají zaškrtávací políčko Zamknout zaškrtnuté
Certifikát s pořadím Najde certifikát dle jeho pořadím (bez označení roku).
Certifikáty zamčené Najde zamčené certifikáty.
Kampaň s pořadím Najde kampaň se zadaným pořadím.
Kampaně Najde všechny kampaně.
Kontraktační šarže k propuštění Najde kontraktační šarže se zkontrolovanou kontrolovanou kontrolní dokumentací, ovšem bez kontroly kvalifikovanou osobou.
Kontraktační šarže necertifikované Kontraktační šarže, které nemají zamknutý certifikát.
Kontraktační šarže propuštěné Najde všechny propuštěné kontraktační šarže
Kontraktační šarže s šarží Najde kontraktační šarže, které mají zadanou šarži.
Materiál - adjustace Najde všechny druhy adjustačního materiálu.
Materiál - suroviny Najde všechny druhy surovin.
Neschválené pohyby Žádosti o pohyb čekající na schválení
Obal s číslem Najde obal s daným číslem obalové jednotky.
Obaly
Obaly přijaté v zadaný den Vyhledá obaly naskladněné v konkrétní den.
Obaly v izolačním skladu Vyhledá všechny obaly, které se nacházejí v izolačním skladu
Obaly v karanténním skladu Nalezne všechny obaly, které se nacházejí v karanténním skladu
Obaly ve skladu propuštěného materiálu Všechny obaly, které se nacházejí ve skladu propuštěného materiálu
Obaly vhodné k likvidaci Obaly, které mají zaškrtnuto, že je možné je zlikvidovat.
Pohyb s číslem Najde pohyb dle čísla pohybu.
Pohyby neschválené Vyhledá všechny pohyby, o které je zažádáno, ale ještě nebyly scháleny.
Pohyby obalů a výrobků Najde pohyb dle jeho typu a datumu vytvoření žádosti.
Položky příjmu Najde položky příjmu dle šarže, materiálu, dodavatele, výrobce.
Položky příjmu ještě netestované Najde položky příjmu, u kterých nebyl ještě proveden žádný atest.
Položky příjmu již testované Veškeré položky příjmu, nad jejichž obaly byl proveden alespoň jeden atest
Položky příjmu prošlé/procházející Položky příjmu s prošlou nebo procházející dobou použitelnosti (1 měsíc - konec).
Příjemky
Příjemky dle čísla Najde příjemku s daným číslem
Příjemky neúplné Umožní nalézt všechny příjemky, odpovídající neúplně dodaným dodávkám.
Příjemky ze zadaného dne Vyhledá příjemky z daného dne.
Příspěvek a jeho pořadí Vyhledá konkrétní příspěvek s konkrétním pořadovým číslem
Receptury Vypíše seznam všech výrobních příkazů - výrobní sortiment
Reporty atestů Najde všechny atesty materiálů
Reporty certifikátů Najde všechny reporty certifikátů
Reporty ostatní Najde všechny ostatní reporty
Reporty propouštěcích listů Reporty propouštěcích listů (vlastní i kontraktační)
Reporty skladových štítků Nadje všechny reporty štítků tisknutých ve skladu
Reporty THN Najde reporty norem.
Reporty výrobních dokumentací Najde všechny reporty výrovních a kontrolních dokumentací
Sklady Sklady v Biomedice
Sklady Vypíše seznam všech skladů
Šarže dle typu výrobku Vyhledá šarže dle zvoleného typu výrobku
Univerzální dotaz
Výr. šarže ke kontrole kont. dok. Výrobní šarže s nezkontrolovanou kontrolní dokumentací
Výr. šarže ke kontrole výr. dok. Výrobní šarže, kde výroba již skončila ale výrobní dokumentace není zkontrolována
Výrobky v expedičním skladu Vyhledá všechny výrobky, které se nacházejí v expedičním skladu
Výrobky v izolačním skladu Vyhledá všechny výrobky, které se nacházejí v izolačním skladu
Výrobky v karanténním skladu Vyhledá všechny výrobky, které jsou umístěny v karanténním skladu
Výrobní šarže k propuštění Výrobní šarže, které již mají schválenou kontrolní dokumentaci, ale ještě nebyly propuštěny
Výrobní šarže necertifikované Vyhledá všechny výrobní šarže, u kterých není zamknut certifikát a mají průběh výroby OK
Výrobní šarže od - do Vyhledá výrobní šarže konkrétního výrobního příkazu od data do data
Výrobní šarže propuštěné Najde výrobní šarže, které byly již propuštěny.
Výrobní šarže rozpracované Výrobní šarže, jejichž průběh výroby není odsouhlasen.
Výrobní šarže s neschv. kontr. dok. Všechny výrobní šarže, které mají schválen průběh výroby a výrobní dokumentaci, ale nemají zaškrtnut checkbox Kontrolní dokumentace OK
Výrobní šarže s pořadím
Výrobní šarže s šarží
Zamknuté příjemky Najde příjemku dle zadaného čísla.

Složky hledající příspěvky s úkoly

Název Popis
Nesplněné úkoly Příspěvky, se kterými by měl aktuální uživatel pracovat.

Tvorba nových příspěvků z menu

Má-li uživatel dostatečná práva, může vytvářet tyto typy příspěvků (datové objekty) a to přímo volbou z menu Nový příspěvek:

Sekce obecné šablony

Název Popis
Obecná šablona Obecná šablona umožňuje vytvořit zcela novou databázovou aplikaci. Nemusíte umět programovat a přitom dokážete navhrnout formuláře, řídit způsob, jak se budou vzniklé příspěvky hledat, jak je bude možné zobrazovat v tabulce, grafem či v kalendáři. Můžete začít úplně od začátku a modelovat jev, který CB zatím nepopisuje, nebo definici dědit z existující šablony a rozšířit ji pomocí nových formulářů.

Sekce implicitních šablon

Název Popis
ACL pravidlo Nastavení oprávnění k využití služeb přečtení, vytvoření, aktualizaci a smazání dat příspěvku uživatelem.
Člověk Zkrátka jedinec. Může mít i uživatelské jméno a heslo být schopen být v aplikaci aktivní.
Dotaz Předpis říkající jaké příspěvky mají být nalezeny a jak mají být prezentovány. K dispozici je několik gramatik. Gramatika CB Obsah je dotaz, který vznikl formulováním podmínek v záložce Obsah. Analogicky totéž platí pro gramatiky Můj obsah a Fulltext. Dotazy lze mezi sebou kombinovat. Tím je možné využívat oba aspekty práce s daty pro hledání: emocionální vztah k informaci i její objektivně platné parametry.
Pracovní postup Předpis, který stanovuje, jak bude příspěvek postupně vytvářen. Automatizuje spolupráci.
Report Umožňuje registrovat v Community Builderu nový tisknutelný report, statistický výpočet, nebo export do XML či jiného informačního systému.
Role Institut zastupující konkrétní jednotlivce. Zjednodušuje administraci.
Tým Reprezentuje prostor s jednotnou bezpečnostní politikou formulovanou pomocí ACL pravidel. Příslušnost příspěvku k bezepenostní politice týmu je určena kolonkou Bezpečnost jednotlivých příspěvků. Tým je jmenným prostorem uživatelských jmen, jmen rolí a subtýmů.
Způsobilost Dovednost člověka. Schopnost poskytnout nějaký druh užitku. CB komunikaci o využití této dovednosti zlehčuje tím, že vytváří řiditelný komunikační kanál. Způsobilosti konkrétních uživatelů jsou publikovány u uživatelů v kontextovém menu, které umožňují vytvářet nové příspěvky dle definovatelných šablon nebo otevírat existující příspěvky s automaticky předvyplněnými daty.


Sekce uživatelských šablon

Název Popis
Externí firma Informace o externí firmě spolupracující se společností Biomedica.
Kampaň Umožňuje zadat hromadně výrobu pro několik výrobních šarží stejného výrobního příkazu.
Kontraktační šarže Šarže výrobku vyrobeného kontraktační výrobou
Kontraktační výrobce Výrobce dodávající kontraktační výrobky
Materiál Formulář umožňuje zadání základních údajů o materiálu.
Pohyb Pohyb obalu nebo výrobku ze skladu do skladu nebo ze skladu mimo systém.
Příjemka materiálu Přijetí dodávky s materiálem.
Sklad Sklad umožňuje vytvořit a aktualizovat údaje o místě, do kterého je možné přesunout obaly a výrobky.
Typ kontraktačního výrobku Umožňuje vytvořit nový typ výrobku vyráběného subdodavateli.
Změna množství Umožňuje změnit množství materiálu v obalu a uvést důvod změny množství.

Nové příspěvky vytvářené na pozadí

Jsou-li splněny podmínky dané aplikační logikou a právy, pak může uživatel vytvářet tyto typy příspěvků (datové objekty):

Sekce uživatelských šablon

<
Název Popis
Atest položky příjmu Atest položky příjmu
Balení výrobku Jedno balení výsledného produktu.
Certifikát hotového přípravku Osvědčení o propuštění šarže hotového přípravku
Obal Formulář umožňuje zadat údaje potřebné pro popsání obalu suroviny.
Plán výroby Umožňuje zjistit, zda je dost materiálu na výrobu konkrétního přípravku.
Položka příjmu Formulář umožňuje zadat jeden řádek z formuláře Záznam o příjmu dodávky.
Receptura Umožňuje založit a aktualizovat údaje receptury.
Výrobní šarže Umožňuje založit výrobní šarži.
Tato stránka je generována přímo z databáze konkrétního řešení dle aktuálního stavu pravidel, která dané řešení vytváří.